سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

طیبه امیری –
بهروز مینایی –

چکیده:

در پی گسترش وب ۲، وبلاگهاو ویکی ها، تحقیقات گسترده ای پیرامون شبکه های اجتماعی، مدلسازی و تحلیل آنها مطرح شده است یک شبکه اجتماعی بازیگران، روابط بین آنها، و رخدادها را توصیف می کند. تحلیل شبکه اجتماعی می تواند برای بررسی الگوها، ساختار ارتباطی، یا سازماندهی شبکه های اجتماعی استفاده شود. با توجه به رشد چشمگیر داده های شبکه های اجتماعی تکنیک های متعددی برای تحلیل و بررسی الگوها، ساختارهای ارتباطی یا سازماندهی شبکه های اجتماعی تعریف شده است مدلهای مولد برای طیفی از گراف و انواع وابستگی، به صورت گسترده در اجتماع هر شبکه اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است گرافهای وب در تحلیل آماری و ساختاری وب بسیار مفید هستند انواع مدلهای شبیه سازی، گرافهای وب را پیشنهاد کرده اند به طوریکه درجه توزیع شدگی شبیه به وب را تولید می کنند شبکه های بلاگ در دنیای واقعی شباهت زیادی به خصوصیات گرافهای وب دارد. اما طبیعت پویای این شبکه ها و تکامل ساختار پیوند آنها در طی عاملهای شبکه با مدلهای موجود از پیچیدگی ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق به منظور کمک به محققین در جهت ارزیابی و تحلیل خصوصیات فضای وبلاگی و تسهیل در آزمون الگوریتمهای جدید، با استناد به مدلهای مولد موجود برای ساخت گراف بلاگها، مدل بهبود یافته و جدید مولد برای ساختار بلاگها پیشنهاد میگردد. تا امکان تحلیل خصوصیات زمانی پیوندهای اعلام نظر و نزدیکی با محبوبیت پستهای شبکه بلاگ را فراهم کند. برای ارزیابی تجربی مدل پیشنهادی از دادگان یک سال لاگهای روی پرشین بلاگ استفاده می شود. مدل مولد شبیه سازی شده، خصوصیاتی شبیه به شبکه دنیای واقعی ارائه می دهد.