سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد منفرد – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( قطب علمی قدرت ایران)
حسن رستگار – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( قطب علمی قدرت ایران)
ارسطو صادقیان – دفتر انرژی باد، سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا )

چکیده:

پیش بینی پارامترهای باد، برای اسـتفاده بهینـه از سیسـتم هـای تبدیل انرژی بادی ضروری است . در این مقاله، بـا اسـتفاده از روشی آماری، مدل جدیدی برای پیش بینی سـرعت و جهـت باد ارائه شده است . ایده های مشابهی، قبلا برای بدست آوردن چرخه های حرکت اتوموبیل هـا و الگـوی آب و هـوایی ارائـه شـده انــد . روش ارائـه شــده در ایـن مقالــه، قابـل اســتفاده در مطالعات طراحی و شبیه سازی توربین های بادی و بطور کلـی سیســتم هــای تبــدیل انــرژی بــادی اســت . در ایــن مطالعــه از داده های واقعی اندازه گیری شده سرعت و جهت باد، بر ای سه سایت مختلف در ایران بهره برده شده است . ایده اولیه آنگونه متحول و اصلاح گشته است تـا توانـایی پـیش بینـی تغییـرات سرعت و جهت باد را، به بهترین نحو ممکن بیابد . مقایسـه ای بین نتایج حاصل از مدل ارائه شده و سایر مـدل هـای موجـود انجام گرفته است که ایـن مقایسـه نشـا ن مـی دهـد کـه دقـت پیش بینی در روش اخیر بسیار بیشتر است .