سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین ضمیری – کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جمال زمانی – استادیار دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی مظفری – استادیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وحید هادوی – کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

پدیده فیزیکی شکست پوسته تحت اثر بار انفجاری، از انفجار خرج میانی تا جریان تغییر شکل و شکست فلز پوسته را در برمی گیرد بررسی چنین رفتار پیچیده ای فقط بصورت تحلیلهای تقریبی می توان مدل نمود.به همین منظور در این مقاله به بررسیتغییر شکل و شکست پوسته های استوانه-مخروط آلومینیومی تحت بارگذاری انفجاری پرداخته شده است. که یکسری آزمایشات تجربی برای سه مقیاس از این پوسته ها طراحی و پیاده سازی گردیده است. سپس این تغییر شکلها با تئوری های مربوط به استوانه های بلند مقایسه گردید. بهترین مدل تئوری مدل جونز می باشد. در نهایتبا توجه به اختلافشکل هندسی پوسته ها در دو حالت تئوری و تجربی، بر اساس عدد بدون بعد ارائه شده توسط zhao در مورد پاسخ دینامیکی پوسته ها یک مدل نیمه تجربی برای پیش بینی تغییر شکل ماکزیمم پوسته های استوانه -مخروط تحت بارگذاری انفجاری ارائه گردیده است.