سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد فرهمند – کارشناس ارشد-بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا سعیدی – دکترا-بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

لزوم حضور پارامتر اثر طول در تئوری گرادیان کرنش، برای تغییر شکل پلاستیک ساز ههای در ابعاد میکرومتر با ساختار نان ومتری با آزمایشات مختلف به اثبات رسیده است. لذا با توجه به اثر فوق پلاستیک در مواد نانو ساختار، در این مقاله رابط های بر اساس پلاستیسیته تغییر شک لهای بزرگ ارائه که در آن پارامتر اثر طول لحاظ م یشود. همچنین برای اعمال دیدگاه فیزیکی در معادلات پارامتر اثر طول با استفاده از مکانیک نابجای یها بیان م یگردد. پارامتر اثر طول به صورت ضمنی برای اعمال اثر سخت شوندگی در معادلات ظاهر و برای مقایسه نتایج حاصل با نتایج تجربی از یک پارامتر بی بعد استفاده م یشود. بر این اساس رابط های برای طراحی استوانه در ابعاد میکرومتر تحت پیچش با تغییر شکل پلاستیک ارائه م یگردد. هر چه تغییر شکل پلاستیک
در ماده بیشتر باشد نتایج مدل ارائه شده به نتایج تجربی نزدی کتر م یباشد و در مقایسه با نتایج مد لهای دیگر بهبود در نتایج حاصل م یشود.