سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا عباس نیا – دانشیار و رئیس دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی فرجی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

خسارت در یک قطعه بتن مسلح، فرآیندی است که در اثر بارگذاری بر روی آن ایجاد می شود و در صورتی که بارگذاری افزایش پیدا کند، این فرایندنیز توسعه می یابد. به بیان بهتر، خسارت فرایندی است که ازلحظه بارگذاری روی قطعه آغاز می شود و با انهدام قطعه پایان می یابد. در این تحقیق، انواع خسارات سازه های بتن مسلح مورد بررسی قرارگرفتهو خسارات دسته بندی شده اند. در ارزیابیخسارت سازه ها، پیش بینی و تشخیص نوع انهدام بسیار با اهمیتاست. شناختن نوع انهدام و بررسی آن بهصورت جداگانه ، کیفیت ارزیابی را بالا برده، عدم قطعیت ها را کاهش داده و دقت مطالعات را بیشتر می نماید. پس از ارزیابی خسارت، اقدام بعدی، تصمیم برای بهسازی و مقاوم سازی سازه قبل از زلزله و یا تعمیر آن پس از زلزله می باشد . شناخت نوع انهدام، تصمیم گیری برای مقاوم سازی و یا تعمیر را عاقلانه تر می نماید و در کاهش هزینه های مربوطه تاثیر اساسی دارد. در این تحقیق مطالعه بر روی ستون های بتن مسلح متمرکز شده است، لذاانواع انهدام ستون ها زیر اثر بار دوره ای یا زلزله تعریف و تفکیک شده است. آنگاه پارامترهایی که به لحاظ آزمایشگاهی و نتایج بارگذاری بر روی تعداد قابل ملاحظه ای نمونه، مدل جدیدی به منظور پیش بینی نوع انهدام ستون ها توسعه یافته است.