سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شادی گلچین – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، کارشناس مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت ص
حسین حقیقت ثابت – کارشناس مهندسی صنایع، کارشناس مشاوره فن اوری اطلاعات سازمان مدیریت ص
امیر بختائی – کارشناس ارشد مدیریت و برنامهر یزی فرهنگی، کارشناس مشاوره و تحقیق ساز

چکیده:

در اینمقاله ضمن تعریف مدل، به مزایا مدل سازی کسب و کار اشاره شده است. سپس با توجه به برخی شرایط حاکم بر بازار مشاوره مدیریت ایران، مهمترین محدودیت یاچالشی که این بازار با آن مواجه است بیان شده است. از آنجا که در دل هر محدودیتی، فرصتی نهفته است، می توان به شرایط حاکم بر بازارمشاوه ایران به عنوان فرصتی مناسب برای خلق یک مدل کسب و کار کارآمد نگریست. بهمنظور شناخت و ترسیم مدل کسب و کار فوق، تکنیک e Value که یکی از تکنیکهای مدل سازی کسب و کار الکترونیک است معرفی شدده وسپس مبنای مدلسازی کسب و کار الکترونیک برای بازار مشاوره مدیریت ایران قرار گرفته است.