سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی ولی – بیمارستان استاد عالی نسب تبریز

چکیده:

بمنظور کنترل مشکلات و اجرای اقدامات در زمان بروز حوادث اقدام به طراحـی سـامانهICS و متعاقب آن HEICSHospital Emergency Incident command systemگردیده است و درکشورهای پیشرفته مورد استفاده میباشد که در مواقع بروز حوادث این سامانه فعال شده و بشرح وظایف تعیین شده با گردش کار مربوطه اقدام میگردد . بحث و نتایج : اجرای سامانه HEICS , ICS مستلزم وجود یک سیستم کار آمد در زمان عادی ( قبل از بروز حـواث ) میباشـد و فقط در این سامانه وظایف و چگونگی گردش کار تشریح گردیده است تا افراد مسئول هر موقعیت نسبت بهاجـرای درسـت آن اقدام کنند . بعبارتی زیر ساخت اجرای شرح وظایف و گردش کار دراین واحدها فراهم میباشـد و فقـط بـا تعیـین مـسئول هـر موقعیت ) ) Position نسبت به اجرای وظایفICS براساس اختیارات اقدام گردیده و پاسخگوی مناسب هم از فرد مورد انتظار اسـت .درمقابل در کشورهای درحال توسعه چون زیر ساختهای مناسب هنوز فراهم نیست لذا فعـال کـردن سـامانه ICS یا HEICS ممکن نمی باشد چون الزامات اجرای آن از نظر نیروی انسانی آموزش دیده و امکانات سخت افزاری و نرم افـزاری فـراهم نمـی
ICSFD در کشورهای در حال توسعه وجود دارد کـه مـدل HEICS , ICS باشد . لذا ضرورت برنامه ریزی برای اجرای سامانهDeployment (Incident command system Function ) و HEICSFD Hospital Emergency Incident command Function Deployment systemارائه میگردد تا قبل از اجرای این سامانه های بحران براساس این مدل در خصوص اجرایاین سامانه ها آمادگی لازم حاصل گردد .