سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا قراگوزلو – سازمان نقشه برداری کشور
مژگان هجرانی دیارجان – سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

ارائه مدل های مناسب برای توسعه در کشور با هدف مد یریت سوانح طبیعی (سیل) از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است به و یژه با دیدگاه توسعه پا یدار که در آن هدف تطبیق شرائط توسعه با وضعیتی که هم کمتر ین آثار زیانبار را بر محیط زیست باقی بگذارد و هم کمترین هزینه را بدلیل عدم تطابق از محیط زیست دریافت دارد لحاظ شده باشد . در این میان در صورتی که از سامانه های اطلاعت مکانی و سایر سامانه ها ی پردازش داده های زمین مرجع تنها به عنوان ابزار شناسائی استفاده ننموده و قدمی فراتر از مرزهای تولید اطلاعات مکانی برداریم لاجرم در مراحل تجزیه و تحلیل و ا رزیابی اطلاعات بمنظور برنامه ریزی توسعه می توان از این امکانات در مسیر پردازش داده های مکانی با هدف دستیابی به شرائط بهینه در توسعه دست یافت به نحوی که یکی از مزایای آن کاهش خطرات ناشی از بحران ها و سوانح طبیعی در کشور است . پس از وقوع بحران ها و سوانح طبیعی متعدد در کشور و بویژه سیل های زیانبار در دهه اخیر، با توجه به نقش سازمان های تولید داده های مکانی توجه کارشناسان و متخصصین ذیربط معطوف کاربردهای ارزنده این اطلاعات در برنامه ریزیهای توسعه شهری و نیز مدیریت بحران قرار گرفت و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفت . در این مقاله با توجه به نقش کاربری ها با ملاحظه دیدگاه توسعه پایدار که توجه ویژه ای به ظرفیت های طبیعی منطقه از دیدگاه اکولوژیکی و زیست محیطی دارد، مدل های مناسب برای توسعه در ایران به منظور مدیریت سوانح طبیعی (سیل) و قابل استفاده در سامانه های ا طلاعات مکان ی با شرائط فوق ارائه می گردد. بدیهی است با توجه به جایگاه و نقش سازمان های تولید اطلاعات مکانی و به ویژه کاربرد انواع نقشه های پوششی و شهری و پایگاه سامانه های ملی اطلاعات مکانی، باید به نقش حساس مدل های قابل استفاده در تحلیل های اطلاعات مکانی و ایجاد پیوستگی بین این اطلاعات و ظرفیت های طبیعی محیط برای تصمیم سازی در برنامه های توسعه متناسب با شرائط طبیعی مناطق به نحوی که کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی را به دقت مورد توجه قرار داده باشد اهمیت ویژه ای قائل شد. این مدلها در بخش های متنوعی از مراکز تصمیمگیری مانند آمایش سرزمین و نیز برنامه های مربوط به توسعة کالبدی کشور و به ویژه شهرها قابل استفاده می باشند.