سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید احسان توکلی نبوی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد مشهد ، دپارتمان عمران موسسه تحق

چکیده:

یکی از نقیصه های عمده در ساخ ت و ساز مسکن در جهان ، بعضاً هزینه بالای ساخت وساز است . هزینه بالای فرآیند ساخت برای خانه های محلی یکی از بزرگترین هزینه های عمومى برای افرادی است که خواستار آنند تا به این نیاز اولیه دسترسی داشته باشند ( کشورهای در حال توسعه ای چون کشور های آفریقایی ، مک زیک ، …بیشتر با این مشکل مواجه هستند).این مشکل در مناطقی که مردم در زیر خط فقر زندگی می کنند مشهودتر مینماید . یک راهکار مناسب برای این موقعیت، استفاده از مصالح ساختمانی جدیدی است که هدف آن پایین آوردن هزینه ساخت و در عین حال تأمین نمودن وضعیت راحتی و ح رارتی مناسب برای ساکنین ساختمان میباشد . در این مقاله سعی گردیده است که به کارکرد این نوع مواد و رسیدن به فرضیات مورد انتظار پرداخته شود . این مصالح به طور کلی می بایست دارای خصوصیاتی چون امکان بازیافت ، محل ی(در دسترس بود ن) و متشکل از اجزاء ارزان قیمت باشد .البته نتایج بدست آمده نشانگر آنست که استفاده از اینگونه مواد می تواند بگونه ای مؤثرکاهش هزینه های ساخت چه از لحاظ نیروی کاری و مصالح مورد استفاده را در پی داشته باشد، این در حالی است که سعی در تعالی وضعیت راحتی حرارتی در خانه های محلی لحاظ گردیده است . این تکنیک ها یک راهکار نوید دهنده میباشند که می توان با استفاده از آنها ورسیدن به یک الگوی مصرف انرژی یک تأثیر چندگانه در کشور های مورد بحث را توسعه داد؛ واگر اینگونه راهکار ها در سطوح بسیار زیاد استفاده گردند ،می توانند در کاهش معضل خانه سازی با هزینه گران شرکت کنند .