سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد عبدالحسینی – دانشجوی دکترای آبیاری و زهشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – استادار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اصفهان
بهروز مصطفی زاده فرد – دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

طراحی مناسب کانال ها و بهینه سازی مقاطع رودخانه ها به طور قابل توجهی در مورفولوژی رودخانه ها اهمیت دارد. در این راستا، تئوری رژیم امکان بررسی تجربی و نیمه تجربی طراحی کانال های پایدار که در آنها فرایند انتقال رسوب و میزان فرسایش در تعادل مناسبی می باشند را فراهم می سازد. در این تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه آماری، سه بعدی برای پیش بینیمشخصات هندسی و هیدرولیکی مقطع پایدار در حالت جریان یکنواخت ارائه شدهاست. داده های مورد استفاده در این مطالعه در ۴ بازه انتخابی از مسافتی به طول حدود ۲۰ کیلومتر از رودخانه کاج اندازه گیری شده اند. این داده ها شامل مشخصات ۱۹ مقطع و ۹۵ پروفیل سرعت به همراه مشخصات ذرات بستر بودند. نتایج نشان می دهد که رابطه پیشنهادی برای به خوبی قادر به پیش بینی عمق جریان است اما معادلات مربوط به عرض و شیب کف براورد مناسبی از این دو پارامتر ندارند. مطالعات گسترده تری به منظور ارائه معادلات مناسب برای پیش بینی عرض و شیب کف مورد نیاز می باشد.