سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ذاکرالحسینی – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
کیوان ناوی – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
امید کاوه ای – دانشجوی دکتری معماری کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه

چکیده:

این مقاله معماری نوینی برای ضر ب کننده ها ارائه شده است . این معماری بر پا یه سیستم Multi-Expert و بر اساس مدلموازی پیاده سازی شده اس ت. در این مدلExpert های مختلف بصورت موازی فعالیت می نماین د. ای ن Expert ها پی اده سا زی الگوریتم های مختلف کدگذارBooth می باشند. بر این اساس نت ایج حاصله از ا ین Expert ها (حاصل ضرب های جز ئی) پس از عبور ازشبکه جمع این ضرب کننده وارد یک ماژول تصمیم گیر می شوند. وظیفه این بخش از سیستم ضرب کننده انتخاب ب هین ه نت ایج در راستای ر سیدن به بالات رین سرعت ممکنه م یباشد. هدف از ارائه ا ین مدل بر ای ضر ب کننده ها دس تیابی به سرع ت بیشتر در مق ایسه با س ایر طر ح های امرو زی اس ت. معماری ارائه شده برای، بر اساس نتایج سنتز و شبی هساز ی موفق شده است به بهبودی درحدود ۱۴%تا ۲۱,۵ % در ۱۰ بیت اول و ۴% تا ۶% در ۵۴ بیت بعدی حاصل جمع حاصلضرب های جزئی دست پیدا کند.