سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا ابراهیمی – شرکت آب منطقه ای اصفهان

چکیده:

آمار و اطلاعات مطالعه شده بیش از پیش هشدارهای عدم موازنه منابع ومصارف آب را پیوسته گـوش زد می نماید . در این آمار سرانه منابع آب در سطح جهان ۷۶۰۰ مترمکعب است . در آسیا ۳۹۲۰ مترمکعـب کـه %۴۸ کمتر از سرانه جهان است . در ایران این سرانه به ۲۰۰۰ مترمکعـب کـه %۴۹ کمتـراز سـرانه آسـیا و %۷۳ کمتراز سرانه جهان می باشد . در منطقه اصفهان ۱۵۲۰ مترمکعب که %۲۴ کمتر از سرانه در ایران و %۶۱ کمتر از سرانه آسیا و %۸۰ کمتر از سرانه جهان اسـت . همچنـین حـد بحرانـی سـرانه آب درمـدیریت منـابع آب ۱۷۶۰ مترمکعب آمده که بدین ترتیب منطقه اصفهان حدود %۱۴ زیر ناحیه بحرانی قراردارد . تحقیقات نشان می دهد روند هزینه های سرمایه گذاری در طرحهـای جدیـد توسـعه منـابع آب نـسبت بـه طرحهای قدیم به قیمت ثابت در حد قابل ملاحظه رو به افزایش است . کسری منابع آب ، افزایش قابل ملاحظه هزینه های احداث طرحهای جدید ، اسـتراتژی صـرف " احـدا ث طرحهای جدید برای جبرا ن کمبود منابع آب " راحداقل برای مدتی به چالش می کشاند . بـه نظـر مـی رسـد حداقل برای یک دوره زمانی، جایگزینی استراتژی جدید " بهبود و ارتقای بهره وری در محورهای چهارگانـه تولید واستحصال آب ، ذخیره سازی ونگهداری وحفاظت از منـابع آب ، انتقـال م نـابع آب ، توزیـع و مـصرف " ضروری باشد . بدیهی است هرگونه عملیات اجرایی جهت ارتقای بهره وری نیز هزینـه هـایی در بـر خواهـد
داشت . در این مقاله در پی آنیم معیار اقتصاد مهندسی ارائه نمائیم که مشخص نماید تا چه مقدار هزینـه هـای ارتقـای بهره وری توجیه پذیر است و استراتژی جدید را پوشش می دهد .
منطق این معیار برلحاظ نمودن هزینه سرما یه ای آخرین طـرح توسـعه ای بـرای تـامین یـک واحـد آب و مقایسه آن با هزینه ارتقای بهره وری واینکه میزان انجام هزینه ارتقا چه میزان مطلو بیت ایجاد می نماید، استوار است . از مطالعه موردی انجام شده ، این نتیجه حاصل گردیده که در صورت انجام سرمایه گـذاری ارتقـا ی بهـره وری ، ۱۵۳% مطلوبیت حاصل می شود .