سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی احمدی – استادیار بخش معدن دانشگاه تربیت مدرس
بهروز اوحدی – مهندسین مشاور کان آذین

چکیده:

معیار شکست به عنوان یک ملاک مفید جهت ارزیابی ویژگی های مقاومتی سنگ از دیرباز شناخته و مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته است. روند تکوین معیارهای شکست و نیز بالا رفتن میزان دقت این معیارهای در پیش بینی مقاومت سنگ تحت فشارهای جانبی مختلف نشان دهنده کارایی بالا و دقت زیاد ملاک های امروزین در اریابی ویژگی های مقاومتی سنگاست . در این تحقیق سعی شده است تا با انجام آزمونهای متفاوت بر روی سنگ گچ نواحی مختلف ایران ابتدا صحت پیش بینی های معیارهای تربی موجود در خصوص سنگ گچ مورد بررسی قرار گیرد و در مرحله بعد بر اساس داده های حاصل شده، بر ارزش مناسبی تعریف و پارامترهای برازش مزبور برای سنگ گچ تعیین و ارائه گردد. در این تحقیق، نمونه های مناسبی از سنگ گچ نواحی مختلف ایران اخذ گردید؛ سپس با انجام تست های مقاومتی سه محوره و تک محوره، سری داده های متفاوتی بدست آمد. در مرحله اول سعی شد صحت معیارهای شکست موجود در مورد این سری داده ها مورد بررسی قرار گیرد. در مرحله دوم بر اساس دقت مورد انتظار از هر مرحله از مطالعات، سه معیار متفاوت( براساس اطلاعات اولیه در دست) پیشنهاد و با استفاده از برازش منحنی های متفاوت به سری داده های اخذ شده پارامترهای ثابت این معیارها تعینن و به عنوان معیار شکست مناسب برای هر مرحله پیشنهاد گردید.