سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
احمد حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات، دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن ختن لو – دانشگاه بوعلی سینا، عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر، همدان، ج.ا.ایران
محمد نصیری – دانشگاه بوعلی سینا، عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر، همدان، ج.ا.ایران

چکیده:
در حال حاضرIEEE 802.11 DCFپروتکلMACاستفاده شده در شبکه های محلی بی سیم می باشدDCF بدلیل وجود دو نوع سربار، یکی زمان تصادم و دیگری زمان بیکاریکانال، ناکارآمد است. این مقاله کارایی را مورد ارزیابی قرار داده و یک پروتکلMAC کارآمد برای این نوع شبکه ها به نامD-CWارائه می کند D-CW هر دو زمان را یعنی زمان بیکاری کانال و زمان تصادم را کاهش می دهدD-CW با تقسیم بر دو کردن مقدار پنجره رقابتCW) زمان انتظار برای ارسال یک گره موفق را کاهش می دهد و با انتخاب پنجره رقابت متغیر برای ارسال بسته ها با استفاده از تابع یکنواخت تصادفی از هر گره چه در صورت ارسال موفق یا ناموفق، زمان تصادم را کاهش می دهد. ایستگاههایی که قبلا ارسال موفق یا ناموفق داشته اند با انتخاب یک پنجره رقابت واستفاده از تابع یکنواخت تصادفی از مکانیزم Backoffپیروی میکنند و بعد از شمارش تعداد شکاف های بیکار خود، انتقالات خود را انجام می دهند. نتایج شبیه سازی نشان داده است کهD-CWمی تواند بطور قابل توجهی توان عملیاتی سیستم، کاهش تاخیر و نرخ تصادم را بر رویDCF802.11بهبودبخشد.