سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا کنگاوری – دانشگاه علم و صنعت ایران
بابک فخار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

هدف از این مقاله طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم جدید برای داده کاوی بر اساس الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچهها است. این الگوریتمAnt-Miner نام دارد. Ant-Minerاز ترکیب علوم مربوط به دادهکاوی و رفتار واقعیمورچهها در زمان پیداکردن غذا الهام گرفته شده است. هدف ازAnt-Miner استخراج قواعد طبقه بندی از پایگاه دادههاAnt- است. در این مقاله ما به دنبال تولید نسخهای جدید ازMiner هستیم که نسبت به نسخههای قبل از کارائی بالاتریبرخوردار است. این نسخه، ۴Ant-Miner نام گذاری شدهاست. ما با تغییر ساختار تابع اکتشافی مورد استفاده در Ant- Miner و پیاده سازی آن بر اساس تابع تصحیح لاپلاس سعیکردهایم این سیستم را به نحوی طراحی مجدد نمائیم که قادربه تولید قواعدی با قدرت پیشبینی بالاتر باشد. ماAnt- Miner4 را با نسخه قبل( ۳ (Ant-Mier بر روی چهار مجموعهداده مقایسه کردهایم، نتیجه این مقایسه نشان میدهد که دقت قواعد کشف شده در نسخه جدید بیشتر از دقت قواعد کشف شده در نسخه قدیم است