سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سیدجمال الدین ذاکرین –

چکیده:
برای شناخت شخصیت انسان، از دیرباز کوشش های فراوانی به عمل آمده که به صورت های متفاوتی شامل غیرعلمی – خرافاتی –علمی و معتبر می باشند. نظریه های متنوع و مختلفی در مورد چگونگی شکل گیری شخصیت، عوامل مؤثر در این شکل گیری، عواملتشکیل دهنده شخصیت و از این قبیل عرضه شده است. که بعضی تلاش نموده یا همه سوالاات در مورد شخصیت انسان باشند وبرخی تنها به چند جنبه شخصیت پرداخته اند.به هیچ وجه این نظریه پاسخگوی همه سؤالات شخصیتی نخواهد بود. بلکه وجه متمایز این نظریه این است که تلاش شده است تاعلاوه بر نظریه های قدیمی (فروید- یونگ – آدلر – اریک فروم) یک نظریه جدید که ناشی از تحقیقات و بررسی های شخصی اینجانببوده است، صورت پذیرد.هدف از نوشتار نظریه شخصیتی نه رد نظریه ها قبل بلکه تکمیل نظریه های قبل بوده است و در داخل نظریه های عنوان شده سعیگردیده یا آخرین عواملی که در ایجاد شخصیت و رشد فرد و نهایتاً منجر به تبدیل یک انسان کامل یا رهبر در جامعه تأثیر گذارمی باشد توضیح داده شده است.دستاوردی که در این نظریه دنبال می گردد به روز نمودن نظریه های علمی می باشد و همچنین کامل نمودن نظریه های ارائه شده درقبل که منجر به شکل گرفتن شخصیت در افراد می گردد. در این نظریه ا ز روش بررسی میدانی، تحقیق صورت پذیرفته است. وبراساس افراد متفاوت و شکل گیری شخصیت آنان بوده است. با مطالعه دقیق نظریه ها و تطبیق دادن آنها با زندگینامه صاحباننظریه ها معلوم می شود که غالب این نظریه ها ریشه در زندگی گذشته صاحبان خود و به ویژه وضعیت زندگی آنان در دوران کودکیدارند. شناخت شخصیت، ویژگی ها، چگونگی شکل گیری، عوامل مؤثر در ایجاد شخصیت و مسائلی از این قبیل، از یک جنبه ارضای حسکنجکاوی و میل به حقیقت جویی را در انسان به دنبال دارد. زیرا این شاناخت نوعی خودشناسای است و شاخص هنگام مطالعهموضوع های ذکر شده غالباً آن دانسته ها را با خود مقایسه کرده و با این شناخت نوعی طبقه بندی انجام می دهد.و از سوی دیگر این شناختها و اطلاعات به شخ امکان می دهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضع گیری های مناسب و آگاهانهداشته باشد.