سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

افسانه واحدیان – کارشناس ارشد آمار، پژوهشگر مرکز تحقیقات مخابرات ایران
محمد سلطانی دلگشا – دانشجوی دکترای مدیریت سیستم ها، پژوهشگر مرکز تحقیقات مخابرات ایران
علی عبدالهی – دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ا

چکیده:

پویایی تحولات محیطی منجر به ایجاد تغییرات جهشی در فناوری می گردد؛ در همین راستا آینده نگاری فناوری مبنایی برای شناسایی تهدیدها و فرصت های فناوریدر محیط پرتغییر امروز است. در این مقاله با توجه به پیچیده بودن آینده نگاری فناوری و اهمیت آن، چارچوب ها و مدل های مختلف ارائه شده از سوی صاحب نظران معرفی و مورد بررسی قرار گرفته؛ و عوامل و عناصر مهم آینده نگاری با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا شناسایی و استخراج شده اند. بر اساس این عوامل، چارچوب تئوریکی از ابعاد و مؤلفه های کلیدی آینده نگاری تهیه و با بهره گیری از آنتروپی شانون درجه اهمیت هر یک از عناصر تعیین شده است. در نهایت بر اساس درجه اهمیت هر یک از عوامل و ترتیب اجرا، چارچوبی برای برنامه ریزی و انجام موفق مطالعات آینده نگاری فناوری ارائه گردیده است