سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

محمدرضا دلوی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان و دانشجوی دکتری مدیریت

چکیده:

در این مقاله ابتدا در مورد نظریه ها، مفاهیم، دیدگاه ها و نگرش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی بحث کرده وچارچوبی که حاصل بازنگری و یکپارچه سازی نظری مدیریت استراتژیک منابعانسانی ارائه شده است، این چارچوب ابزارنظری مورد نیاز برای اهداف،مقاصد و استراتژی های سازمانی از یک طرف و از طرف دیگر بر استراتژی ها، سیستم ها و پیامدهای منابع انسانی تاکید دارد. رکن اصلی این چارچوب ارتباط بین تدوین و اجرای استراتژیمنابع انسانی با هدف های استراتژیکی سازمانی است. و در نهایت مدیریت استراتژیک منابع انسانی به عنوان فرایندی مطرح شده که سازمان می خواهد ارتباط برقرار کند، و استراتژی منابع انسانیبه عنوان تسهیل کننده به کمک مدیران منابع انسانی درامده است.