سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد قهری صارمی –
امیر البدوی –

چکیده:

در اثر رقابت یتر شدن بازار برای سازمانها و بیشتر شدن فشار نیروهای رقابتی عنوان شده توسط پرتر, لذا دنیای رقابتی تجارت از یک اقتصاد سنتی به سوی اقتصادی دیجیتالی کشانده شده است و سازما نهای امروزی برای یافتن مجالی برای ماندن به اقتصاد دیجیتالی روی م یآورند. در این میان از جمله مهمترین عوامل موفقیت یک سازمان مدیریت زنجیره تأمین و یا به عبارتی دیگر ایجاد زنجیره ارزشی یکپارچه در کسب و کار خود م یباشد. اما حال با پذیرفتن اهمیت زنجیره تأمین در موفقیت سازما نها چه عواملی و چگونه بر غلبه یک زنجیره بر زنجیره تأمینی دیگر اثرگذار م یباشند و یا به عبارت دیگر در دنیای امروز که اکثریت سازما نها از اهمیت داشتن زنجیره تأمینی یکپارچه و حتی بلادرنگ آگاهند, چه فاکتورها و عواملی در موفقیت یک زنجیره تأمین خاص بر نوع دیگر آن در رقابت بین این زنجیر هها مؤثر یا مؤثرتر ۳ سال اخیر به عنوان یکی از فاکتورهای مهم موفقیت مورد – هستند؟! از جمله عوامل و مد لهای کسب و کاری که در ۲ توجه سازما نها و همچنین دنیای آکادمیک قرار گرفته است مدل کسب و کار مبتنی بر بازارگاه های الکترونیکی(Electronic Marketplaces) می باشد, در همین راستا این مقاله نیز به ارائه یک چارچوب برای ارزیابی اثرات
بازارگاه های الکترونیکی بر مدیریت زنجیره تأمین پرداخته و سپس با تعریف دسته بندی های موجود در ارتباط با مفهوم بازارگاه الکترونیکی به بررسی این دسته بندی ها از دیدگاه مدل ارائه شده می پردازد.