سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ساناز بیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
دکتر محمود فیروزیان – استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دکتر علی دیواندری – استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دکتر علی محقر – استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور توسعه بانکداری الکترونیک به شکلی اثربخش، داشتن چارچوبی جهت درک مفهوم الکترونیکی شدن
برای هر یک از فرایندهای بانکداری و بررسی وضعیت این فرایندهای کلیدی ازنظر میزان الکترونیکی شدن باجزئیات
کافی اجتناب ناپذیر میباشد. دراین تحقیق مدلی برای بلوغ الکترونیکی فرآیندهای ارائه خدمات به مشتریان دربانک
ارائه شده است که وضعیت هر فرآیندرابا توجه به پنج فاکتوراطلاع رسانی، ارائه درخواست، پردازش، تحویل خدمت
وخدمات پس ازفروش بررسی میکند و جایگاه آن رابا توجه به این فاکتورها در بین مراحل ارائه شده تعیین میکند.
این مدل ابتداتوسط خبرگان بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و پس از تایید نظری در یک بانک ایرانی
بکارگرفته شد. به این شکل که وضعیت فعلی و مطلوب فرآیندها از IT به صورت قسمتی ازبرنامه ریزی جامع
نظرمیزان الکترونیکی شدن در قالب مصاحبه های ساخت یافتهای براساس چارچوب پیشنهادی تعیین شد. و سپس
باتوجه به شرایط، محدودیتهاواهداف بانک، فعالیتهای مورد نیاز واولویتهای هریک ازآنها مشخص گردید.