سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کامبیز طالبی – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
حمیدرضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن
مهدی رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن

چکیده:

محیط رقابتی جهان حال حاضر ، مدیریت دانش بعنوان ابزاری توانمند جهت حفظ موقعیت رقابتی و مدیریت نوآوری و عامل کلیدی برای بقا در سازمانها تلقی گردیده است . بدلیل داشتن پتانسیل مناسب تا کنون مدیریت دانش در صنایع بزرگ جهت پیاده سازی و اجرا مطرح گردیده است و صنایع کوچک و متوسط کمتر به آن توجه نموده اند . در این مقاله با بیان مرور ادبیات موضوعیموجود به ضرورت توجه صنایع کوچک و متوسط به مدیریت دانش و ظرفیتها و محدودیت های موجود به این نتیجه رسیده ایم که مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در صنایع بزرگ درSME ها قابل اجرا نیست و نمی توان مدل یکسانی برای آنها تجویز نمود در انتها نیز چارچوبکلی جهت پیاده سازی مدیریت دانش درSMEها ارائه شده است .