سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سروناز چوبدار – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مد
محمدمهدی سپهری – مسئول مکاتبات، دانشیار، بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مهمترین اهرم برای کنترل و مدیریت ریسک داشتن اطلاعات کافی از ماهیت و چگونگی ریسک است. در واقع با داشتن اطلاعات مکفی از ابعاد مختلف ریسک، تصمیم گیری برای کنترل آن تسهل خواهد شد. ریسک در بیمه به معنای احتمال وقوع خسارت برای هر بیمه گذار و یا متوسط خسارت مورد انتظار برای هر فرد می باشد. نتایج حاصل از تحلیل ریسک از طرق مختلفی نظیر قیمت گذاری محصولات و بازاریابی و شناسایی مشتریان هدف می تواند برای مدیریت ریسک اعمال شود. داده کاوی به عنوان ابزار کشف ، دانش و شناسایی الگوهای پنهان می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
بر حسب نوع کاربرد مورد نظر از نتایج تحلیل ریسک، از تکنیکهای مختلف داده کاوی می توان استفاد ه کرد. رکتهای بیمه می توانند بر اساس مقدار ریسک هر بیمه گذا ر(متوسط خسارت)، مقدار حق بیمه را تعیین کند. بنابراین ابزارهای پیش بینی کننده داده کاوی وسیله مناسبی برای تحلیل ریسک، در بیمه خواهد بود. علاوه بر این از طریق روش های خوشهبندی یا دسته بندی با درخت تصمیم می توان بیمه گذار را بر حسب سطح ریسک آنها تقسیم بندی نمود و بر این اساس در مورد مشتریان هدف و استراتژی های بازاریابی برای گروه های مختلف تصمیم گیری نمود. در این مقاله، پس از ارائه چارچوبی برای به کارگیری داده کاوی به عنوان ابزاری برای تحلیل ریسک در بیمه، چگونگی کاربرد داده کاوی در بیمه، بر اساس متدولوژی CRISP-DM و ملاحظات مربوط به مراحل مختلف داده کاوی در بیمه بررسی می شود.