سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیرحسین حمیدیان – دانش آموخته رشته مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی
محمدرضا امین ناصری – عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ی فنی ، ا
محمد اقدسی – مدیر گروه مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس، دان

چکیده:

رشته دانشگاهی مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی که برای دانش آموختگانی با پایه ی فنی به منظور تربیت متخصصین میان رشته ای تاسیس شده از بدو تاسیس تاکنون دچار مشکلاتی از قبیل نامشخص بودن چهارچوب دروس، مرز تخصصی رشته، عدم وجود یک برداشت واحد درباره ی ماموریت و اهداف رشته و نیز گستره ی حیطه های پژوهشی سبب شده است اساتید و دانشجویان این رشته فاقد برداشتی واحد از ماهیت و هویت این رشته باشند . به همین دلیل این رشته دچار تحولات و دگرگونیهای پیدرپی در مقاطع مختلف و در دانشگاههای کشور بوده است . با این حال تحقیقی جهت برون رفت از این وضعیت تاکنون مشاهده نشده است . در این تحقیق با استفاده از روش نگاشت مفهومی به عنوان روشی کارا در تحقیقات کیفی، چهارچوب مفهومی رشته مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی تدوین گردید . این روش در تحقیقاتی که محوریت آن ها با عبارات زبانی بوده و نیاز به مدلسازی مفهومی یا بازنمایی مفاهیم دارند استفاده می شود . در این تحقیق ابتدا از طریق مصاحبه با دانشجویان، دانشآموختگان و اساتید این رشته مشکلات عمده این رشته گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . سپس اهداف و مأموریت این رشته از طریق مصوبات دولتی شناسائی گردید و انطباق آن با رشتههای مشابه در دانشگاههای معتبر جهان مورد بررسی قرار گرفت . در نتیجه ۹۱ دانشگاه شامل رشتههائی با مأموریت مشابه شناسائی گردید . آنگاه سرفصلها و محتوای دروس این دانشگاهها در رشتههای مورد نظر با استفاده از روش نگاشت مفهومی استخراج، دستهبندی، نامگذاری گردید . در کلیهی مراحل تحقیق از روش نگاشت مفهومی به دو منظور گروهبندی و تدوین محتوا استفاده شده است که در نهایت چهارچوب مفهومی برای رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی _ اجتماعی شامل ماموریت و هدف رشته، سرفصلها حوزه ی تخصصی رشته، سرفصل دروس، گروه بندی و طبقه بندی دروس و محتوای هر یک از شناسایی و تدوین گردید .