سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رحمت اله قاجار – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
صفا پیمان – دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جواد علیزاده کاکلر – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، آز

چکیده:

قطعات و سازههای مهندسی در بسیاری از موارد تحت بارگذاریهای سیکلی قرار گرفته و دچار خستگی چندمحوره میشوند. در زمینه محاسبه عمر خستگی در حالت چندمحوره، معیارها و مدلهای زیادی با قابلیتهای متفاوت ارائه شدهاند. انتخاب مدل برای محاسبه عمر خستگی چندمحوره با توجه به جنس، نوع بارگذاری و شرایط عملکردی هر یک از سازههای مهندسی، یکی از چالشهای مطرح در فرایند محاسبه عمر میباشد. در این مقاله، قابلیت چند معیار صفحه بحرانی مهم برای محاسبه عمر خستگی چندمحوره مورد بررسی، مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. سپسبر اساس شناخت مزیتها وضعفهای معیارهای مورد بررسی، یک معیار صفحه بحرانی جدید، مناسب برای انواع بارگذاریهای متناسب و نامتناسب، ارایه گردیده است. برای این مطالعه از دادههای ارائه شده مربوط به آزمایشهای واماندگی خستگی نمونههای فولادی ۶۳۰SNCM تحت بارگذاریهای محوری-پیچشی استفاده شده است. این دادهها در قالب دادههای مربوط به تنش، دامنه کرنش و عمر خستگی میباشند. از قیاس نتایج تجربی و عمر محاسبه شده با استفاده از مدل جدید، قابلیت آن در تخمین عمر خستگی مورد ارزیابی قرار گرفته است