سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امید رنجبرپویا – کارشناس نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوت
علی ملاحسینی – کارشناس نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوت
ناصر مزینی – استادیار، دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

پایگاه داد ههای فازی با دارا بودن قابلیت پاسخ گویی به پرس و ج وهای مبهم و غیر قطعی در بسیاری از عرص هها دارای کاربردهای غیر قابل چشم پوشی هستند. در این پژوهش ابتدا این نوع خاص از پایگاه داده ها را معرفی نموده و به بررسی مکانیزم پاسخگویی به پرس و جو های پایگاه داده، خواهیم پرداخت . راهکارهای موجود برای نیل به این مقصود ، به ویژه در پرس و جوهای تو در تو ، مورد بررسی قرار گرفته و ایده تبدیل پرس و جوی "تو در تو" به پرس و جوی "نیازمند ادغام" به منظور کاهش سربار محاسبات مطرح خواهد گشت. در این راستا، پس از بر بررسی رو شهای تبدیل ، یک الگوریتم جدید برای ارزیابی پرس و جوهای ادغامی در بانک های فازی، پیشنهاد می شود که از افزایش سرعت قابل ملاحظه ای نسبت به مت دهای قبلی برخوردار است . بهبود چشمگیر ارائه شده در این مقاله کاهش مرتبه زمانی پردازش پرس و جوهای تو در تو از (O(n به O(nlgn) است .محاسبات ریاضی و نتایج عملی ذکر شده, برتری کارایی روش جدید را در مقایسه با شیوه معمولارزیابی پرس و جوهای تو در تو ، اثبات م یکند .