سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد بیات – دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی آنالویی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله با بکارگیری مفهوم میدان و توابع پتانسیل یک روش بهینه جهت خوش هسازی داده ها ارائه شده است. برای این منظور از ویژگی سطوح ه م پتانسیل که از برهم کنش توابع پتانسیل حاصل م یشود بهره گرفته می شود. با توجه به مفهوم و مشخصۀ سطوح هم پتانسیل (مکان هندسی نقاطی از فضا که دارای تأثیرات مشابهی از عامل بوجود آورنده میدان م یباشند)، نتیجۀ بدست آمده ازاین روش یک پاسخ بهینه برای مسألۀ خوش هسازی خواهد بود. لیکن با توجه به وجود چند پارامتر تنظیم در الگوریتم، دستیابی به پاسخ بهینۀ کلی مستلزم حجم بالایی از محاسبات بوده و لذا غیر عملی می باشد. بنابراین با اعمال برخی ملاحظات و تقریبها نتیجۀ حاصل یک پاسخ زیر-بهینه (Sub-Optimal) خواهد بود که با تنظیم مناسب پارامترها نتیجۀ حاصل به پاسخ بهینۀ کلی نزدیکتر خواهد شد. نتایج شبیه سازی برای چند دسته داده معیار، مؤید عملکرد بسیار مناسب این روش به خصوص در مورد دسته بندی داده هایی با پراکندگی غیرمحدب می باشد.