سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالسلام قادری – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی صنایع؛ دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدسعید جبل عاملی – دانشیاردانشکده مهندسی صنایع؛ دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق رویکردی بر مبنای الگوریتم هیبریدی ( الگوریتم ژنتیک به همراه جستجوی محلی ) برای حل مسائل بـزرگ جایابی – تخصیص در حالت پیوسته معرف ی شده است . رویکردهای جدیدی برای عملگرهای الگوریتم ژنتیک مطرح خواهد گردیـد . هدف این مقاله، نشان دادن مزیت های استفاده از الگوریتم های جستجوی محلی در داخل الگوریتم ژنتیک می باشـد . در درون ایـن
الگوریتم برای بهبود نیرومندی فرزندان تولید شده از جستجوهای محلی سریع ی استفاده می شود . میزان تـأثیر جـستجوی محلـی درون الگوریتم سنجیده خواهد شد . نیرومندی الگوریتم پیشنهادی با مثالهای عددی ارزیابی شده است . الگوریتم ارائه شـده بـرای حل مسائل زیادی در ابعاد مختلف اجراء شده و با بهترین جواب های موجود در ادبیات مقایسه شده اند . نتایج بدست آمده دلالـت بـر
درستی عملکرد متدولوژی پیشنهادی و همچنین توانایی الگوریتم ممتیک ارائه شده در دست یابی به جواب های نزدیک به بهینـه را در مقایسه با بهترین روشهای موجود در ادبیات، دارد .