سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سعادتمند طرزجان – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله الگوریتمی جدید برای آشکارسازی عیوب بافتی (texture defects) کاشی ها و سرامیک ها ارائه شده است . الگوریتم پیشنهادی دارای دو مرحله است : استخراج
ویژگی و بازرسی در مرحله استخراج ویژگی از تصویر یک یا چند کاشی مرجع بدون عیب برای استخراج پارامترهای الگوریتم استفاده می شود. در آغاز ، رنگ های بکار رفته در بافت با استفاده از مدلسازی خوشه ای استخراج می گردد. سپس هر تصویر مرجع با استفاده از خوشه های بدست آمده و قانون نزدیکترین همسایه، به یک تصویرچند سطحی تجزیه می شود . و درنهایت با استفاده از عملگرهای مورفولوژیکی، معیاری از چگالی محلی لکه های هر سطح ، بدست می آید . در مرحله بازرسی ابتدا مشابه قبل تصویر تحت بازرسی به یک تصویر چند سطحی تجزیه شده ، معیار چگالی محلی لکه ها برای هر سطح محاسبه می شود. سپس، از طریق مقایسه چگالی محلی لکه های کاشی تحت بازرسی، با مقادیر مشابه بدست آمده در مرحله قبل، عیوب بافتی کاشی آشکار می شوند. شبیه سازی ها نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر الگوریتم ها از حجم محاسبتی و دقت قابل قبولی در آشکارسازی عیوب برخوردار است.