سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سعادتمندطرزجان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مرتضی خادمی – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله ، الگوریتمی جدید بر پای ه ی مدلسازی خوشه ای برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشی ها پیشنهاد شده است. عیوب رنگی ، نواقصی هستند که رنگ آنها با تمام رنگهای بکار رفته در کاشی مت فاوت است. ایده ی اصلی این است که ابتدا در مرحله ی استخراج ویژگی ، رنگهای یک کاشی بدون عیب را خوشه بندی می کنیم. حاصل انجام این کار تعدادی مرکز خوشه (که تشکیل یک جدول رنگ می دهند) و آستانه های(بیشترین خطای هر خوشه) نظیر آنها است . سپس در مرحله ی بازرسی، جدول رنگ مذکور با قانون نزدیکترین همسایه بر تصویر تحت بازرسی اعمال م ی شود. رنگهایی که خطای آنها بیش از مقدار آستانه ی نظیرشان است متعلق به نواحی معیوب کاشی هستند . در این مقاله به منظور افزایش دقت فرآیند مدلسازی الگوریتم خوشه بندی جدیدی ارائه شده است که هدف آن کمینه کردن خطای خوشه ه ا، طبق معیارMinMax است و پاسخهای الگوریتم پیشنهادی به کمک الگوریتمهای ژنتیکی بهینه گردیده است . نتایج تجربی بیانگر دقت الگوریتم پیشنهادی در آشکارسازی عیوب رنگی است