سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
نسیم دریا آزرم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
محمدجواد مصلحی زاده – دانشگاه ازاد بین المللی قشم

چکیده:
دراین پژوهش سعی شدها ست تا باارایه یکراهکار مسیریابی درشبکه های اقتضایی تاخیر ارسال داده ها دراین گونه ازشبکه ها کاهش یابد ازابتدای طراحی یک هدف کاربردی برای این منظوردرنظر گرفته شدهاست و آن بهبود کیفیت ارسال ویدیو درشبکه های اقتضایی است برای ااین منظور براساس ایده استفادها زمسیرهای مجزا سعی درارسال بسته ها به سمت مقصد می شود به این ترتیب باید ابتدا به فکر کشف مسیرهای مجزا بین مبدا و مقصد بود که برای این کار درپروسه کشف مسیر الگوریتم aodv تغییرات زیادی صورت گرفته است درنهایت پس ازارایه الگوریتم پیشنهادی از آن برای ارسال ویدیو بین مبدا و مقصد به عنوان یک کاربرد واقعی استفاده شده است برای ارزیاب ایده پیشنهادی آن را درکنار برخی ازالگوریتم های موجود به کمک نرم افزارهای شبیه ساز شبکه پیاده سازی کرده ایم و نتایج حاصله بهبودهای قابل توجهی درپارامترهایکلی شبکه ازجمله کاهش تاخیر ارسال بسته ها ازیک طرف و پارامترهای کیفیت ویدیو مانند PSNR MOS ازطرف دیگر نشان میدهد درمقابل قدری سربار مسیریابی افزایش یافته است