سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نستوه طاهری جوان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
مهدی دهقان – عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دان

چکیده:

الگوریتمهای مسیریابی چندمسیری برای رسیدن به مزیتهایی از قبیل تحملپذیری در برابر خطا و کاهش تاخیر انتها به انتها درطول فرآیند کشف م سیر، چندین مسیر را از مبدا تا مقصد کشف میکنند. دربرخی از الگوریتمهای چندمسیری، جهت کاهش تاخیر انتها به انتها و حت ی متعاد لکردن بار ، همزمان از چند ین م سیر کشف شده برا ی ارسال اطلاعات استفاده میش ود. در ای ن حالت ب رای
افزایش تحم لپذیری خط ا انتخاب م سیرهای مجزای گرهای یک ی از بهترین گزینهها میباشد. اما روشن است که در شبکههای بیسیم ارسال اطلاعات از طر یق م سیرهای کاملاً مجزا نیز از هم مستقل نیستند و میتوان حالتها و سناریوهای متعددی را درنظر گرفت که بخاطر مسائ ل ذا تی شبک ههای بیسیم و مکان یزمهای دستر سی به کانال مانند ارسالِCTS و RTS استفاده از دو مس یر کاملاً مجزا ،نیز به یکدیگر وابسته است و در بخ شهای زیادی از زمان، بر خی از گرههای میانی باید ارسال خود را متوقف کنند. بر ای حل ای ن مشکل میتوان از م سیرهای مجز ای نا حیهای به ج ای م سیرهای مجز ای گر های استفاده کرد. یک راه برای کشف م سیرهای مجز ای ناحیهای استفاده از آنتنهای جهتدار میباشد، اما در بسیاری از تجهیزات موجود، اینگونه آنتنها در دسترس نیستند. در این مقاله روش ج دیدی پیشنهاد میشود که مجز ا بود ن نا حیهایِ گر ههای مجهز به آنتنهای معمولی و همهجهته را تشخیص میدهد و ب رای انتخاب مسیرها، از گرههای مجزای ناحیهای استفاده میکند. این ایده در همه الگوریتمهای مسیریابی برحسبتقاضا قابل پیادهسازی خواهد بو د. کارآیی روش پیشنهادی در سنا ریوهای مختلف ار زیابی شده و بهبود قابل توج های در درصد ارسال موفق بسته ها و کاهش تاخیر انتها به انتها نسبت به روشهای موجود ارائه داده است.