سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری ز

چکیده:

ایــن مقالــه یــک فیلتــر وفقــی بــرای آشکارســازی و اســتخراج هارمونیــک هــا ارائــه مــی کنــد . ایــن فیلتــر مــی توانــد بعنــوان بخــش اصــلی سیســتم کنتــرل یــک فیلتــر اکتیــو قــدرت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و در شــناورهای زیرســطحی باعــث حــذف هارمونیــک بارهــای غیرخطــی و نیــز بــالا بــردن رانــدمان سیســتم گــردد . پایــداری و همگرائــی آنالیزهــای ایــن فیلتــر وفقــی بــر اســاس تئــوری سیســتم هــای دینــامیکی ارائــه شــده اســت . کــارائی فیلتــر بــه عنــوان وســیله ای بــرای تولید سیگنال های مرجع در یک فیلتر توان اکتیو شنت تأیید شده است .