سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدصادق گرشاسبی – کارشناسی ارشد کامپیوتر، باشگاه پژوهشگران جوان
سیده سولماز مدنی – کارشناسی ارشد، گروه آموزشی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اردبیل

چکیده:
یکی از مسائل مهم در سیستم های چند پردازنده زمانبندی وظایف است. زمانبندی مناسب وظایف در سیستم های چند پردازنده ناهمگنتاثیر مستقیمی را بر روی کارایی سیستم می گذارد. مواقعی وجود دارد که وظایف برای زمان بندی دارای ضرب العجل هستند، در این صورت وظایف قبل از ضرب العجل باید زمانبندی شوند. در شرایطی ممکن است تعدادی از وظایف قبل از زمانبندی، ضرب العجل آنها فرا رسد و از بین بروند، که این شرایط اجتناب ناپذیر است. بنابراین در چنین شرایطی در سیستم های چند پردازنده ای موازی وظایف باید بگونه ای زمانبندی شوند که کمترین تعداد وظایف از بین بروند و از طرفی دیگر زمان پاسخ مناسبی نیز بدست آید. این مسئله یک مسئله NP-Complete است. در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای زمانبندی وظایف بر روی سیستم های چند پردازنده موازی ناهمگن معرفی شده است. نتایج بدست آمده از شبیهسازی های انجام شده نشانگر کاهش تعداد وظایف از دست رفته در مقایسه با الگوریتم های مشابه دیگر است. همچنین زمان پاسخ بدست آمده از روش پیشنهادی با توجه به تعداد وظایف پردازش شده در مقایسه روش های مشابه دیگر مناسب است و کارایی بالایی را نسبت به این روش ها دارد.