سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فاطمه دهیان – کارشناسی ارشد، گروه آموزشی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
محمدصادق گرشاسبی – کارشناسی ارشد کامپیوتر، باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:
خوشه بندی تنها روش در یادگیری بدون نظارت است. یک خوشه به مجموعه ای از داد هها گفته می شود که با هم حداقل در یک صفتشباهت داشته باشند. در خوشه بندی سعی میشود تا دادهها به خوش ههایی تقسیم شوند که شباهت بین داده های درون هر خوشه حداکثر وشباهت بین داده های درون خوشه های متفاوت، حداقل شود. در این مقاله یک روش ترکیبی برای خوشه بندی براساس الگوریتم های ژنتیک و الگوریتم خوشه بندی K-Mean ارائه کرده ایم، به طوری که الگوریتم پیشنهادی خود تعداد خوشه های بهینه را تشخیص داده و خوشه بندی را انجام دهد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی با پیدا کردن تعداد خوشه های بهینه منجر به بهبود خوشه بندی داده ها میشود.