سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حجت سلمانی زاده – دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز ارباب شیرانی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مفهوم دانایی و مدیریت دانایی مفهومی است که اکثر سازمانها به اهمیت و نقش آن در صحنه رقابت جهانی پی بردهاند. اغلب صاحبنظران در زمینههای مختلف به این موضوع معترفند که محور اصلی تغییرات بسیار زیاد دنیا ی تجارت و اقتصادهای توسعه یافته، دانایی است. لذا توجه سازمانها به سمت مدیریت دانایی روز به روز افزایش مییابد و آن را به عنوان یک مزیت رقابتی بلند مدت قلمداد میکنند. همانطور که مدیریت دانایی از مفاهیم تئوریک به عمل تبدیل میشود، توجه به سمت روشهایی است که بتواند چارچوب تئوریک دانایی را به صحنه عمل آورد. پروژههای دانایی را میتوان براساس هدف به ۴ دسته اصلی تقسیم کرد که عبارتند از : ۱- پروژههای دانایی مربوط به مخازن دانایی ۲- پروژههای دانایی مربوط به دسترسی دانایی ۳- پروژههای دانایی مربوط به دارائیهای دانایی و -۴ پروژههای دانایی مربوط به محیط دانایی. تعریف هر یک از این پروژهها همراه با تشریح ویژگیهای آنها در مقاله آورده شده است. مانند هر پروژه تغییر دیگر، پروژههای دانایی نیز میتوانند موفقیت آمیز باشند و یا به شکست منجر شوند. با بررسی پروژههای دانایی موفق، ۸ عامل اصلی به عنوان عوامل حیاتی در موفقیت یک پروژه دانایی معرفی میشوند که در مقاله به طور مفصل به آنها پرداخته شده است. آنچه در عمل اتفاق میافتد آن است که سازمانها تلفیقی از انواع پروژههای دانایی مذکور را در سازمان خود به اجرا در میآورند. این نوع پروژه دانایی که مزایای به مراتب بیشتری نسبت به انواع دیگر پروژههای دانایی دارد را میتوان پروژههای دانایی با ویژگیهای چندگانه نامید. با توجه به علاقه سازمانها به پروژههای دانایی با ویژگیهای چندگانه، ارائه یک الگوی عملی برای اجرای این نوع از پروژهها میتواند بسیار مفید باشد. لذا در بخش آخر مقاله الگویی سه مرحلهای برای این کار ارائه شده است. مراحل اصلی این الگو عبارتند از : ۱- تعریف پروژه ۲- ساخت مخزن دانایی و دسترسی به آن ۳- خلق و بهبود مستمر محیط دانایی. هر کدام از این مراحل شامل اقدامات و فعالیتهایی می شوند که به طور مفصل بیان شدهاند. در نهایت برای ارتقاء و تکمیل این الگو به منظور سازگاری بیشتر با سازمانهای ایرانی، اجرای آن در یک سازمان ایرانی پیشنهاد شده است.