سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزاد امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
سجاد مردانپور – دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
احسان کرانی – دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده:

شکی نیست که بقا ء در عرصه رقابت جهانی مستلزم بهبود عملکرد سازمان ها در کلیه زمینه ها و از جمله طراحی و اجرای مطلوب و ثمربخش پرو ژه ها و صرفه ج ویی در منابع و امکانات است، این در حالی است که برنامه ریزی و اجرای هر پروژه ای با درجه ای از ریسک ناشی از شرایط عدم قطعیت همراه است و این موضوع موجب می شود همواره تصمیم گیری ها متضمن سطوحی از خطرپذیری باشند . نکته مهم این است که چگونه می توان با تدبیر صحیح و درایت مبتنی بر دانش نوین مدیریت ریسک، ضمن شناسایی و کنترل آن، این خطرات را از مرحله تهدید به فرصت هایی جهت بهبود اهداف پروژه مبدل کرد. این مقاله نگرشی تازه به مقوله ریسک و مدیر یت ریسک پروژه بر اساس رهنمودهای TQM می باشد. بر همین اساس در ابتدا ضمن تشریح مفاهیم و تعاریف پایه مدیریت و مدیریت ریسک پروژه به تبیین نقش و جایگاه آن در ارزیابی ریسک پروژه پرداخته شده است ، سپس تلاش گردیده تا با تلفیق و یکپارچه سازی مفاهیم پایه و شاخص های اثربخش مدیری ت ریسک پروژه در قالب معیارها و ارزش های مدل تعالی EFQM الگویی منا سب جهت استقرار و ارز یابی مدیریت ریسک پروژه حاصل گردیده و در نهایت رویکردی برای کنترل و ارزیابی پیامدهای آن بر اساس مدل تعالی کیفیت ارائه گردد.