سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی عظیمی – کارشناس ارشد عمران – آب، شرکت مهندسی مشاور سازه آب شفق
سعید علیمحمدی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق تهران
سیدحسین هاشمی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
احمدرضا غواصیه – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق تهران

چکیده:

مدل کیفیت آب Qual2kw به منظوریافتن مقادیر بهینه ضرایب و ثوابت مورد استفاده مدلسازی، ازالگو ریتم ژنتیک استفاده میکند. از مهم ترین و حسا س ترین قسمت های این الگوریتم، تعریف تابع هدف برای آن است .در این مقاله، سه تابع هدف که عبارتند از معکوس مجموع مربعات خطای نرمال شده، معکوس میانگین جذر مربعات خطای نرمال شده و ضریب دترمینان نرمال شده تع ریف گردیده و دومین آنه ا، بعنوان تابع هدف برتر معرفی شد ه است. همچنین پس ازیافتن تابع هدف مناسب، با آزمودن تر کیبات مختلف میان پارامترهای این الگوریتم، ترکیب مناسبی از پارامترها پیشنهاد شده است.