سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رامین اعیانزاده – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (
سعید ستایشی – دانشیار، دانشکده مهندسی هستهای، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ارتباط گفتاری با نوزاد و درک صحیح نیازمندیهایش، از جمله مسائلی است که طی چند سال اخیر کانون توجه بسیاری از تحقیقها قرار گرفته است. برای نیل به این منظور روشهای متعددی مبتنی بر ابزارهای هوشمندی همچون شبکههای عصبیمصنوعی ارائه شده است. در این مقاله با ارائه یکخصیصه آماری جدید، موسوم به دنباله آوایی، تفاوتهای موجود در سیگنالهای گریه، برای امکانسنجی وجود مدل صحبت در گریه نوزادان زیر دوسال مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشها و تحلیلهایی کهبر روی چند نمونه گریه نوزاد پسر چهار ماهه صورت گرفت، نشان داد که این گریهها یکسان نبوده و تفاوتهای بسیاری در خصیصه دنباله آوایی آنان قابل مشاهده میباشد. با توجه به نتایج حاصل از این بررسیها، میتوان از دنباله آوایی برای کلاسهبندی انواع گریه و استخراج مدل صحبت مبتنی بر گریه نوزادان زیر دوسال در پرستار نوزاد هوشمند بهره گرفت.