سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری پور – استادیارگروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن پاشنه ساز – کارشناس ارشد مکانیک خاک و مهندسی پی

چکیده:

در برخی از توده سنگها وجود یک درزه یا دسته درزه غالب باعث ایجاد رفتار غیر همسانگرد در توده سنگ می گردد و لذا بررسی رفتار و مقاومت اینگونه سنگها در شرایط مختلف شیب درزه ها
و یا میدان تنش از اهمیت خاصی برخوردار است . بطور کلی رفتار و مقاومت اینگونه سنگهایغیر همسانگرد تابع خصوصیات هندسی درزه، خصوصیات مکانیکی درزه و همچنین بخش سالم (intact )سنگ است . وضعیت گسیختگی در اینگونه سنگها نیز شامل لغزش روی سطح درزه و یاشکست در قسمت سالم سنگ است . در این مقاله با آنالیز نتایج از منابع مختلف، معیار تجربی
جدیدی جهت تعیین و تغییرات مقاومت سنگهای غیر همسانگرد ارائه گردیده، بدین ترتیب که مقاومت فشاری اینگونه سنگها به صورت تابعی از فشار محصور کننده ومشخصات هندسی درزه ( شیب درزه ) در نظر گرفته شده است . ضرایب ثابتی در رابطه وجود دارد که با رگرسیون داده های بدست آمده از آزمایش سه محوری ( قابل دسترسی در منابع مختلف ) حاصل گردیدند . رابطه ارائه شده انطباق مناسبی با نتایج تجربی داراست