سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین اشرفی – کارشناس ارشد،بخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمدحسین قیصری – کارشناس ارشد، بخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

خواص مکانیکی جامدات ویسکوالاستیک از قبیل ضریب پذیرش خزشی و مدول وارهیدگی در اکثر منابع به وسیله روش های متداول آزمایش های کششی و فشاری به دست آورده می شوند. با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه تحلیل فروروی پیکره های ویسکو الاستیک با تکنیک نانوفروروی امکان پذیر شده است. در این مقاله به ارائه یک رهیافت نوین تحلیلی مکانیک تماس به منظور اندازه گیری مدول خزشی و وارهیدگی به طور مستقیم با استفاده از روش نو ظهور نانو فروری پرداخته می شود. در آنالیز وارهیدگی فروروی نانو از یک تاریخچه بارگذاری جابجایی با نرخ ثابت استفاده می شود و مدول وارهیدگی با انطباق تئوری های مکانیک تماس ویسکوالاستیک در داده های بار- جابجایی فروروی به دست می آید.