سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی امیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکدة مه
محمود فتحی – دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکدة مهندسی کامپیوتر
رئوف طاهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

روشهای زیادی برای تشخیص هویت افراد از روی راه رفتن در تصاویر ویدیویی ارائه شده اند که می توان آنها را به دو دسته کلی طبقه بندی نمود: رهیافت های آماری و رهیافت های مبتنی بر مدل، رهیافت های ارائه شده شامل سه فاز کلی هستند: پیش پردازش، استخراج ویژگی، تشخیص. بررسی این رهیافت ها نشان می دهد که در فاز پیش پردازش معمولاً یک الگوریتم حذف زمینه ساده صورت می پذیرد و تا کنون کار جدی در این فاز صورت نگرفته است.در این مقاله یک رهیافت جدید برای تشخیص هویت افراد از روی راه رفتن ارائه شده است در روش پیشنهادی ، در فاز پیش
پردازش به منظور تخمین دقیق پس زمینه و آشکار سازی شیء از یک رهیافت جدید مبتنی بر مجموعه های فازی و در فاز تشخیص نیز یک الگوریتم جدید برمبنای روشDTW ،استفاده شده است که نتایج بدست آمده روی مجموعه آموزشی،USF کارایی این روش را تایید می کند.