سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
نگار امیری – مربی مهندسی نرم افزار
مصطفی گلی – دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد

چکیده:
دراین مقاله روشی ایمن برای نهان نگاری قابل مشاهده و برگشت پذیردرتصاویر دیجیتال ارایه میشود دراین الگوریتم تابع تعبیه نهان نگاری سیگنال نهان نگاری قابل مشاهده و شفاف را درتصویر میزبان قرارمیدهد و داده های باقی مانده ناشی ازنگاشتن بعنوان اطلاعات بازیابی ثبت میشوند دراین الگوریتم دنباله اعدادصحیح تصادفی را درناحیه نهان نگاری می افزاید وبه این ترتیب نه تنها ازپیکسلهای نهان نگاری شده محافظت می کند بلکه تعادل بین شفافیت و مقاومت را تسهیل می کند اعدادتصادفی توسط Kمتغیر تولید میشوند و شامل توزیع نرمال بامیانگین صفروواریانسهای مجزا هستند واریانسها بین شفافیت علامت نهان نگاری و نویزهای تولید شده توسط کاربران غیرمجاز تعادل برقرار می کنند و مانع ازتخریب علامت نهان نگاری میشوند ازضرایب لاگرانژ برای بدست آوردن واریانسهای بهینه استفاده میشود بررسیها نشان میدهد که این روش کنترل بهتری بین شفافیت و مقاومت ارایه میکند