سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد هجری – برق منطقه ای آذربایجان
افشین روشن میلانی – برق منطقه ای آذربایجان
کریم دین پرست – شرکت توزیع برق تبریز
علی رامین فرد – شرکت توزیع برق تبریز

چکیده:

جاگذاری بهینه خازنهای ثابت در فیدر های اصلی و فرعی شبکه های شعاعی منجر به کاهش تلفات انرژی، آزادسازی ظرفیت فیدرهای موجود و بهبود پروفیل ولتاژ می شود . در این مقاله مسئله خازن گذاری بهینه در فیدرهای شعاعی شبکه های توزیع فرمولبندی و یک را ه حل تحلیلی جدید برای حل مسئله ارائه شده است . اعمال روش خازن گذاری مطرح شده در این مقاله مستقل از سطح ولتاژ سیستم مورد مطالعه می باشد و تنها محدودیت آن شعاعی بودن سیستم قدرت مورد بررسی است . لذا از روش ارائه شده می توان در شبکه های فشار ضعیف و فشار متوسط م نتهی با ساختار شعاعی استفاده کرد . تابع هدف در مسئله بهینه سازی، کاهش تلفات انرژی با در نظر گرفتن هزینه خازنهای به کار رفته و همچنین برای اولین بار هزینه تامین توان راکتیو مورد نیاز بارهای شبکه است . در روش پیشنهادی هر دو پارامتر مقدار و محل بهینه خازنهای ثا بت در فیدرهای با توزیع بارغیر یکنواخت با احتساب مقادیر متوسط بار در دوره های زمانی معین و با وجود یا نبود فیدرهای فرعی توسط فرمولهای بسته ریاضی محاسبه گردیده است . روش ارائه شده در این مقاله به عنوان یک آلترناتیو جدید با قابلیتدقت بیشتر و ارائه مدلی نزدیک به شرایط موجود و حذف فرضیات غیر واقعی نسبت به سایر روشهای تحلیلی دیگر میتواند در عمل مورد استفاده برقهای منطقه ای واقع شود . نتایج حاصل از این روش بر یک فیدر شعاعی ۱۵ باس باره در انتهای مقاله ارائه شده است.