سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسیم نهاوندی – دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در این مقاله یک روش تخمینی برای تعیین معیارهای عملکرد خطوط جریان تولید با ظرفیت انباشته محدود بـین ایسـتگاهها ارائـه شـده اسـت . تعیـین مقداردقیق معیارهای عملکرد خطوط تولید و در نتیجه تحلیل آنها، تنها در سیستمهای کوچک بااستفاده از زنجیره های مارکوف امکـان پـذیر اسـت . بـا افزایش تعداد ایستگاهها و ظرفیت انباشته بین ایستگاهها، تعداد حالات به طور انفجاری افرایش یافته و استفاده از روشهای دقیق غیرممکن میشود . یکی از مهمترین معیارهای عملکرد خط تولید ” خروجی “ میباشد . در این مقاله به منظور تخمین خروجی خط تولید با m ایستگاه، فرض میشود کـه ورود مواد به سیستم دارای توزیع پواسون ومدت زمان سرویس دارای توزیع نمائی است . در روش پیشنهادی، با استفاده ار روش روبه عقب با م حاسبه احتمال بلوکه شدن ایستگاهها و اثرات آن روی ایستگاههای ماقبل، مساله چند ماشین به مساله یک ماشین تبدیل شده و نرخ ورود مواد به سیستم تخمین زده میشود . باتوجه به انکه درحالت پایدار نرخ ورود مواد مساوی نرخ خروج محصول میباشد، نرخ خروجـی و سـایر معیارهـا تخمـی ن زده میشـود . مثالهـای عددی دقت روش پیشنهادی را نشان میدهند