سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین پورقاسم – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، بخش برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس
حسن قاسمیان – استاد گروه مهندسی پزشکی و مخابرات، بخش برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت م

چکیده:

جهت بهبود عملکرد سیستم های بازیابی تصویر براساس محتوا از روش های بازخورد ربط استفاده م ی شود. در این مقاله، یک روش ترکیبی جدید بازخورد ربط مبتنی بر تخمین تابع توزیع پرس و جو و اصلاح وز نهای تابع شباهت ارائه شده است . در این روش با استفاده از تصاویر مرتبطی که از بازخورد کاربر حاصل شده است، تابع توزیع پر س و جو تخمین زده م ی شود. علاوه براین با تعریف مناسبی از ویژگی خوب و بد، ویژگ ی های خوب و بد تصاویر مرتبط به یک شبکه عصبی آموزش داده م ی شود تا در تعیین وزن هر ویژگی از آن استفاده شو د . از ویژگی های بارز این روش فراهم شدن امکان یادگیری کوتا ه مدت و بلندمدت پر س و جو براساس کاربرد است. جهت ارزیابی روش پیشنهادی، یک سیستم بازیابی تصویر با رویکرد فازی در کاربرد تصاویر رادیولوژی گسترش پیدا کرده است. در این سیستم، از گرا ف های فازی ویژگی دار نسبی جهت جایگزینی تصویر، از یک الگوریتم فازی تطبیق گراف جهت تعریف معیار شباهت و از یک الگوریتم خوش ه یابی مبتنی بر گراف رهبر جهت نمای ه گذاری استفاده شده اس ت . بهبود پارام ترهای ارزیابی سیستم، کارایی روش پیشنهادی را نشان م یدهد.