سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمن دشتی – دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت توزیع نیروی برق استان بوش
محسن کلانتر – دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا دشتی – شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

چکیده:

تجدیدآرایش شبکه های توزیع که با مجموعه ای کلیـد زنـی صورت می گیرد ، یک روش ساده و کم هزینه است که بدون افزودن تجهیزات اضافه بر شـبکه ، تلفـات سیسـتم توزیـع راکاهش می دهد . در این مقاله ابتـدا آلگـوریتم ژنتیـک، ج هـت بهینه سازی مسائل شبکه های توزیع ارائه شده اسـت . پـس از آن جهت تجدیدآرایش شبکه های توزیع بـه منظـور کـاهش لفات روشی نوین ترکیبی بکمک الگوریتم ژنتیک بیان شـده است . این روش بصورت ترکیـب تجدیـد آرایـش و جایـابی خازن که دو عامل اساسی در کاهش تلفات شبکه توزیـع مـی باشند را معرفی می کند که قابل اجرا بـرای تجدیـدآرایش در چندین سطح بار و همچنین بار بلادرنگ می باشـد . در پایـان کارآیی روش مذکور با یک سیستم توزیع معـروف اسـت اندارد نشان داده شده است .