سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا بافنده زنده – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مرتضی محمودزاده – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در این مقاله یک روش جامع برای ارزیابی تامین کنندگان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه شده است. معیارهای ارزیابی با استفاده از ادبیات تحقیق و نظرات مدیران و کارشناسان خرید یک شرکت تولیدی در قالب مصاحبه های هدایت شده جمعآوری گردیده و درخت سلسله مراتب ارزیابی تشکیل شده است. اوزان نسبی معیارها با استفاده الگوریتم ژنتیک محاسبه شده است. با فازی کردن روش تقریبی محاسبه نرخ ناسازگاری با استفاده از میانگین مقادیر ویژه روشی برای این منظور ارائه شده و در نهایت اوزان نهائی محاسبه و رتبه بندی شده است. کلیه مراحل در قالب یک برنامه کامپیوتری پیاده سازی گردیده است