سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ناطق – فوق لیسانس مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله، روشی جامع برای انتخاب عرضه کنندگان با توجه به مفاهیم زنجیره عرضه ارائه شده است. در انتخاب عرضه کنندگان، مساله، انتخاب عرضه کنندگانی است که بتوانند به بهترین نحو اهداف مورد نظر را برآورده کنند. در این مقاله در زمینه انتخاب عرضه کنندگان به پنج عامل مهم پرداخته شده است که عبارتند از لزوم گروه بندی کالاها و عرض هکنندگان، نحوه تعیین معیارهای انتخاب عرض هکنندگان، نحوه وز ندهی به معیارها، نحوه تعیین ضرایب عرض هکنندگان در مدل و در نهایت نحوه مدلسازی مساله تصمیم و حل نهایی مساله انتخاب عرض هکنندگان. در زمینه هر
کدام از موارد بالا روش پیشنهادی محقق ارائه شده است. محقق براین عقیده است که روش فوق از جامعیت کافی در انتخاب عرضه کنندگان برخوردار بوده و جنبه های مختلف مساله را پوشش م یدهد. مهمترین ویژگی این تحقیق که آن را از موارد مشابه متمایز م یسازد، توجه به گروه بندی کالاها و توجه به ویژگیهای خاص هر گروه کالا م یباشد که موجب ارائه مدلهای متفاوتی برای هر گروه کالایی می شود. در این تحقیق استفاده از یک مدل ترکیبی برای مدلسازی نهایی مساله انتخاب عرضه کنندگان پیشنهاد شده است بطوریکه استفاده از روش فوق، میزان بهینه خرید از هر عرضه کننده را برای کاهش انحرافات از آرمانهای مربوطه ارائه خواهد داد .