سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مرضیه آذریان – دانشگاه آزاد علوم تحقیقات اهواز
رضا جاویدان – دانشگاه ازاد بیضا اصفهان عضو هیئت علمی
ماشاءالله عباسی دزفولی – دانشگاه آزاد علوم تحقیقات اهواز

چکیده:
آنالیز تصاویر بافتی یکی از مهمترین زمینه های کاری پردازش تصویر در صنعت و پزشکی می باشد. تا کنون روشهای مختلفی برای طبقه بندی این نوع تصاویر توسط محققین ارائه گردیده است. در این مقاله، قطعه بندی تصاویر بافتی بر پایه مدل میدان تصادفی مارکفMRFمورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از الگوریتمEMبرای تخمین پارامترها استفاده شده است.در نهایت ، فرایند قطعه بندی با استفاده از الگوریتمICMبه انجام رسیده است . برای آزمایش نتایج از تصاویر استاندارد بروداتز استفاده شده است. نتایج بر روی داده های شبیه سازی شده بیانگر موثر بودن روش ارائه شده می باشد.