سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رابعه روانی فرد – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی صدیقی – انشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهر

چکیده:

یکی از روش های افزایش کارایی پردازنده ها، استفاده از پردازند ههای با مجموعه دستورالعمل قابل توسعه است. این پردازند هها شامل یک پردازنده با هسته توسعه یافته برای پشتیبانی دستورالعم لهای سفارشی خاص منظوره می باشند. انتخاب خودکار دستورالعم لهای سفارشی هزینه بالایی دارد. رو شهای اکتشافی مختلفی برای کاهش این هزینه ارائه شده است. اکثر الگوریتمها از گراف جریان داده برنامه کاربردی برای شناسایی دستورالعملهای سفارشی استفاده میکنند که بدست آوردن این گراف و چندین بار پیمایش آن برای شناسایی دستورالعمل های سفارشی هزینه زیادی دارد. در این مقاله، یک الگوریتم ایستای جدید جهت انتخاب دستورالعمل های سفارشی برای یک پردازنده ارائه شده است. در این الگوریتم به جای استفاده از گراف جریان داده از روند اجرای الگوریتم استفاده کردهایم. زمان اجرای الگوریتم اهمیت چندا نی ندارد چرا که الگوریتم ایستاست و قبل از اجر ای برنامه دستورالعمل ه ای سفارشی شناسایی میشوند. محدودیتی ب رای وجود یا عدم وجود وابستگی داد های بین دستورالعمل های مختلف یک دستورالعمل سفارشی وجود ندارد. با استفاده از این الگوریتم تعداد کلاک های لازم برای اجرای برنامههای کاربردی بطور میانگین ۲۵/۷۷درصد و حداکثر ۴۸/۶ درصد کاهش یافته است که در مقایسه با سایر الگوریتمها بطورمتوسط ۲/۶۵درصد بهبود داشته است . پس از بهبود الگور یتم این مقدار به ۶/۲درصد رسیده است.